Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Borisa Ljevara iz Babine Grede, za zahvat „izgradnja stambene zgrade P+Pk“, na gradjevnoj čestici k.č. br. 780/2 k.o. Babina Greda

  • 09. kolovoza 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000135

URBROJ: 2196/1-14-03-18-0007

Županja, 08. kolovoza 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Boris Ljevar, HR-32276 Babina Greda, Čevatovo 12a

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-       građenje građevine stambene namjene (prizemnice s potkrovljem), 2. skupine,

       u Babinoj Gredi, Čevatovo bb, na građ. čestici k.č. broj 780/2 k.o. Babina Greda.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Županji, J.J. Strossmayera 18, prizemno, soba broj 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Dario Zečević, mag.ing.aedif.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv09. kolovoza 2018. 304,12 KB
Vrh