Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - DV i KB 10(20) kV Gaboš Karadžićevo - KB 10(20) kV priključni a SBTS Zorić, 2. skupine, na k.č.br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802 i 803 k.o. Gaboš,, k.č.br. 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621 i 584 k.o. Karadžićevo

  • 17. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000028

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0007

Vinkovci, 17. listopada 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - DV i KB 10(20) kV Gaboš Karadžićevo - KB 10(20) kV priključni a SBTS Zorić, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802 i 803 k.o. Gaboš (Gaboš), k.č.br. 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621 i 584 k.o. Karadžićevo (Karadžićevo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30. listopada 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Kubiček, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv17. listopada 2017. 299,84 KB
Vrh