Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije

  • 21. svibnja 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000010

URBROJ: 2196/1-14-02-15-0005

Vinkovci, 21.05.2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 , Elektra Vinkovci, Vinkovci Kralja Zvonimira 96

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 4440, 1848, 4304/2, 4371/2, 4448/2 k.o. Ivankovo (Ivankovo, ).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  9. 06. 2015. godine u 10,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vinkovcima J. Dalmatinca 37, soba br. 4.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Stručna suradnica:

Ivanka Jović, ing.građ.

Vrh