Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d- dostavlja se u postupku izdavanja građevinske dozvole zaizgradnju MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV Topolje Ivankovo, 2. skupine, na k.č.br. 3711, 1366/2, 4545, 4548, 4553, 4251, 4250 i 4547 k.o. Ivankovo

  • 30. ožujka 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000069

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0005

Vinkovci, 30. ožujka 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - izgradnja MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV Topolje Ivankovo, 2. skupine,

na  k.č.broj 3711, 1366/2, 4545, 4548, 4553, 4251, 4250 i 4547 k.o. Ivankovo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09. travnja 2018. godine u 09:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA:

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv30. ožujka 2018. 136,44 KB
Vrh