Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Ilok, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – parkiralište, 2.b skupine na postojećim građevnim česticama k.č.br. 2364, 2365 i 2349 k.o. Ilok

  • 19. studenog 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000343

URBROJ: 2196/1-14-04-19-0012

Ilok, 19. studeni 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Ilok, HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – parkiralište, 2.b skupine

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 2364, 2365 i 2349 k.o. Ilok (Ilok, Dr. Alojzija Stepinca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28. studenog 2019 godine u 10:00 sati, na lokaciji – Sužba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, soba broj 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Bojan Pletikapić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  1. elektronička oglasna ploča
  • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
  • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  1. Grad Ilok, HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13

Pozivni dokument

  Javni poziv19. studenog 2019. 415,97 KB
Vrh