Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid stranaka u postupku izdavanja Građevinske dozvole po zahtjevu Vodovod grada Vukovara d.o.o, za rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojnih vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Bokšić i Tompojevci

  • 10. travnja 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000041

URBROJ: 2196/1-14-01-19-0007

Vukovar, 10. travnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vodovod grada Vukovara d.o.o., HR-32000 Vukovar, Jana Bate 4

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Vodovod grada Vukovara d.o.o., HR-32000 Vukovar, Jana Bate 4 za

-     rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojnih vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Bokšić i Tompojevci

na katastarskim česticama k.č.br. 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080/1, 2080/2, 2089, 2099, 2101, 2119, 2120, 2125, 2154/3, 2154/5 k.o. Čakovci (Čakovci, ulice Šandora Petefija, Stjepana Radića, Kralja Zvonimira, Kralja Tomislava, Željeznička, Nikole Šubić Zrinskog, put Čakovci - Bokšić - izvan granica građevinskog područja,), k.č.br. 441, 1154, 1157/1, 1158, 1184/2 k.o. Tompojevci (Tompojevci  - izvan granica građevinskog područja, put Čakovci -- Tompojevci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19. travnja 2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032492074).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Goran Lazarević, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Oglasna ploča Općine Tompojevci
  3. Mrežna stranica
  4. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv10. travnja 2019. 551,38 KB