Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid stranaka u postupku izdavanja Građevinske dozvole po zahtjevu Općine Trpinja, za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - javna rasvjeta u Boboti, na k.č.br. 2297/1 i 2292 k.o. Bobota

  • 04. prosinca 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000244

URBROJ: 2196/1-14-01-18-0005

Vukovar, 04. prosinca 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Trpinja, HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela Općina Trpinja, HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1, za:

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - javna rasvjeta ulice Mitrovićeva i Patkovićeva, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2297/1, 2292 k.o. Bobota (Bobota, ulice Mitrovićeva i Patkovićeva).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13. prosinca 2018 u 10:30 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032492074).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Goran Lazarević, građ.teh.

  

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Trpinja,
  3. Mrežna stranica,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv04. prosinca 2018. 375,09 KB