Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid stranaka u postupku izdavanja Građevinske dozvole po zahtjevu Općina Tovarnik, za građenje komunalne građevine mrtvačnice na katastarskoj čestici 1214 k.o. Tovarnik

  • 20. prosinca 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000261

URBROJ: 2196/1-14-01-18-0005

Vukovar, 20. prosinca 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Tovarnik, HR-32249 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela Općina Tovarnik, HR-32249 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, za:

-     građenje građevine komunalno-servisne namjene - mrtvačnica Pr, 2. skupine,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1214 k.o. Tovarnik (Tovarnik, pravoslavno groblje - groblje u Mlaki).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28. prosinca 2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032492074).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Goran Lazarević, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Tovarnik,
  3. Mrežna stranica,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv20. prosinca 2018. 364,33 KB