Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

JAVNI POZIV za dodjelu potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

  • 06. ožujka 2017.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:  320-01/17-01/13

URBROJ: 2196/01-01-17-1

Vinkovci,  06.ožujka 2017.g.

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.) i članka 8. Programa potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020.g. (Službeni vjesnik 1 /16) objavljuje

  

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

 

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu, koji su objavljeni ili će biti objavljeni u 2017. godini, a odnose se na:

 

1.Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača i rada njihovih asocijacija

a. sufinanciranje osnivanja udruženja poljoprivrednih proizvođača

b. sufinanciranje osnivanja klastera

c.sufinanciranje rada udruživanja poljoprivrednih proizvođača i njihovih asocijacija (organizacija i sudjelovanje na manifestacijama, organizacija i sudjelovanje na stručnim edukacijama,izrada promotivnih materijala)

 

Javni poziv je otvoren mjesec dana od dana objave.

 

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti udruženja poljoprivrednih proizvođača i klasteri koji obavljaju djelatnosti iz područja poljoprivrede,uz uvjet da:

-su upisani u Registar udruga

-su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom

- upisani u registar neprofitnih organizacija

-da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da  nemaju  dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna

-da imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije

Posebni kriteriji su:

-sredstva za rad korisnicima mogu se ostvariti nakon registracije udruge ili klastera.

-sredstva se dodjeljuju korisnicima koji imaju najmanje deset (10) članova. 

-sredstva se dodjeljuju korisnicima koji podnesu zahtjev najkasnije godinu dana nakon registracije Udruge ili klastera.

 

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

1. Presliku važećeg Statuta Udruge/klastera

2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2016.godinu

3. Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

4.Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna

5.Rno-broj

6.Preslike troškova javnog bilježnika i državnih pristojbi

7. Izvadak iz jedinstvenog registra računa iz Fine

Prijave s e podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od stane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.


4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna.

Za 1.a potpora se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za 1.b potpora se odobrava do 50% a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za 1.c potpora se odobrava do 50% a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kuna.

 

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

S naznakom „Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32 100 Vinkovci

 

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 05.travnja 2017. godine, odnosno do iskorištenja Proračunskih sredstava. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

 

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije . Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

 

8.Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr.

 

  

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.inž.

 

Pozivni dokumenti

  Javni poziv06. ožujka 2017. 1006,02 KB
  Obrazac za udruge06. ožujka 2017. 36,63 KB
  Obrazac - troškovnik06. ožujka 2017. 11,15 KB
  Izvješće o provedenom projektu06. ožujka 2017. 35,19 KB
  Izjava onepostojanju dugovanja prema proračunu VSŽ06. ožujka 2017. 11,32 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja06. ožujka 2017. 10,66 KB
Vrh