Izbornik
heeader image

Upravni odjel za pravne poslove i imovinu

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 - 
Fax: 032 / 454 - 803

IMG

 PročelnikJosip Đukić, dipl.ing.

Telefon: 032/ 454-800


Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za pravne poslove i imovinu u okviru svog djelokruga obavlja slijedeće poslove:

- prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Županije

- stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana u  Županiji i radne odnose službenika i namještenika Županije,

- vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, daje pravna mišljenja i upućuje na propise te vodi evidenciju akata župana,

- prati i organizira razvoj socijalnog partnerstva u Županiji,

- organizira i provodi postupak javne nabave za sva upravna tijela i službe

- vodi evidenciju nekretnina i druge imovine Županije te izrađuje prijedloge mjera za gospodarenje tom imovinom

- poslove održavanja poslovnih zgrada, uredskog prostora, uredske opreme i drugih objekata u vlasništvu Županije

- izrada nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela,

- kadrovske i  personalne poslove za djelatnike upravnih tijela i dužnosnika Županije

- provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi

- stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije,

- uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),

- rješava o žalbama protiv akata podnesenih temeljem odluka predstavničkih tijela općina i gradova iz područja komunalnog gospodarstva na području Županije             

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem,

- poslove civilne zaštite i sigurnosno obrambene poslove

- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije,

- investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela,

- održavanje službenih vozila Županije i poslove prijevoza,

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, aktima Županijske skupštine i drugim propisima. 

 

Priloženi dokumenti

  Srednjoročni plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 302,63 KB
  Godišnji plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 300,95 KB
  III. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 28. prosinca 2017. 0 B
  II. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 13. rujna 2017. 0 B
  I. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017.godinu 30. lipnja 2017. 0 B
  Obavijest o prethodnom savjetovanju 18. travnja 2017. 0 B
  O D L U K A o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natječaja Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 03. travnja 2017. 402,48 KB
  Plan nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 06. veljače 2017. 0 B
  Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 03. veljače 2017. 0 B
  Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa koje provode udruge Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 24. siječnja 2017. 86,43 KB
  PRAVILNIK o postupku provođenja jednostavne nabave 03. siječnja 2017. 0 B
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. 28. prosinca 2016. 0 B
  II. Izmjena i dopuna plana nabave Vukovarsko - srijemske županije za 2016. godinu 22. prosinca 2016. 0 B
  I. Izmjene plana nabave Vukovarsko - srijemske županije za 2016. godinu 27. listopada 2016. 0 B
  ODLUKA o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natjecaja Vukovarsko-srijemske zupanije zafinanciranje programa i projekata u podrucju socijalne skrbi, zdravstvene zastite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 11. srpnja 2016. 562,74 KB
  Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa koje provode udruge Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu 29. ožujka 2016. 69,9 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije 21. ožujka 2016. 199,19 KB
  Procedura stvaranja ugovorenih obveza 12. prosinca 2013. 432,59 KB