Izbornik
heeader image

Statut županije

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

Klasa: 012-03/13-01/01

Urbroj: 2196/1-03-13-1                                                                          

Vinkovci, 21. ožujka 2013. god.

 

Temeljem članka 36. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12), članka 17., 48. i 50. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko srijemske županije broj 19/10), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 36. sjednici održanoj 21. ožujka  2013. godine, donosi

STATUT

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Statutom  Vukovarsko-srijemske   županije   (dalje-Statut)   uređuje  se, sukladno Zakonu, samoupravni   djelokrug   Vukovarsko-srijemske   županije   (dalje   Županije),  njena obilježja,  javna  priznanja,  ustrojstvo,  ovlasti  i  način  rada  njezinih  tijela,  način  obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma iz pitanja djelokruga Županije, ustrojstvo  i  rad  javnih  službi,  oblici  suradnje  s  drugim  jedinicama  lokalne  i  područne (regionalne)  samouprave  te  druga  pitanja  od  važnosti  za  ostvarivanje zakonom utvrđenih  prava  i obveza Županije.

 

Članak 2.

 

Vukovarsko-srijemska  županija  je  jedinica  područne  (regionalne)  samouprave  u  Republici Hrvatskoj na području utvrđenom Zakonom.

 

Sjedište Županije je u Vukovaru.

Vukovarsko-srijemsku županiju čine:

-          Grad Ilok, u sastav kojeg ulaze naselja Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad,

-          Grad Otok, u sastav kojeg ulaze naselje Komletinci i Otok

-          Grad Vinkovci, u sastav kojeg ulaze naselja Mirkovci i Vinkovci

-          Grad Vukovar, u sastav kojeg ulazi  naselje Lipovača, Sotin i Vukovar

-          Grad Županja

 

te Općine

-          Andrijaševci, u sastav koje ulaze naselja Andrijaševci i Rokovci

-          Babina Greda

-          Bogdanovci, u sastav koje ulaze naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci

-          Borovo

-          Bošnjaci

-          Cerna, u sastav koje ulaze naselja  Cerna i Šiškovci

-          Drenovci, u sastav koje  ulaze naselja Drenovci,  Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo  Selo

-          Gradište

-          Gunja

-          Ivankovo, u sastav koje ulaze naselja Ivankovo, Prkovci i Retkovci

-          Jarmina

-          Lovas, u sastav koje ulaze naselja Lovas i Opatovac

-          Markušica, u sastav koje ulaze naselja Gaboš,  Karadžićevo, Markušica, Ostrovo i Podrinje

-          Negoslavci

-          Nijemci, u sastav koje ulaze naselja Apševci, Banovci, Donje Novo Selo, Đeletovci, Lipovac, Nijemci, Podgrađe i Vinkovački Banovci

-          Nuštar, u sastav koje ulaze naselja Cerić, Marinci i Nuštar

-          Privlaka

-          Stari Jankovci, u sastav koje ulaze naselja Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze i Stari Jankovci

-          Stari Mikanovci, u sastav koje ulaze naselja Novi Mikanovci i Stari Mikanovci

-          Štitar

-          Tompojevci, u sastav koje ulaze naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci

-          Tordinci, u sastav koje ulaze naselja Antin, Korog, Mlaka Antinska i Tordinci

-          Tovarnik, u sastav koje ulaze naselja Ilača i Tovarnik

-          Trpinja, u sastav koje ulaze naselja Bobota, Bršadin, Ćelija, Ludvinci, Pačetin, Trpinja i Vera

-          Vođinci

-          Vrbanja, u sastav koje ulaze Soljani, Strošinci i Vrbanja

 

 

Članak 3.

 

Županija ima svoj grb i zastavu.

Grb Županije je u osnovi povijesni grb Srijemske županije iz 1748. godine. U obliku je štita

na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima horizontalnim prugama jednake širine u srebrnoj boji (Dunav, Bosut i Sava) u središnjem dijelu na zelenoj podlozi odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata, a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (simboli prirodnog bogatstva ovog kraja).

Zastava Županije je dimenzija 200x105 cm. Čine je uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-žute  i  bijele  boje.  Početne  i  završne  pruge  su  zlatno-žute  boje.  Donji  rub  zastave  je nazubljen (zlatno-žute pruge su duže 15 cm od bijelih i čine resu u obliku kvadrata dimenzije

15:15 cm). U sredini zastave je grb Županije širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm

od lijevog i desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba zastave je udaljen 70 cm.

Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom državnom arhivu. Uporaba grba i zastave Županije regulira se posebnom odlukom, a sukladno Zakonu.

 

Članak 4.

 

Predstavničko, izvršno i upravno tijelo Županije imaju svoje pečate, ukoliko posebnom odlukom nije drugačije određeno.

 

Članak 5.

 

Radi  odavanja  javnih  priznanja  za  postignuća  i  doprinos  od  značenja  za  razvitak  i  ugled Županije,  te  poticanja  na  aktivnosti  koje  su  tome  usmjerene,  Županija  dodjeljuje  javna priznanja i nagrade.

Javna priznanja i nagrade koje Županija dodjeljuje, njihov izgled, oblik,   kriterije i postupak njihove dodjele uređuju se posebnom odlukom.

 

Članak 6.

 

Danom Županije određuje se 11. studeni (dan Sv. Martina).

Dan Županije svečano se obilježava, u pravilu svečanom sjednicom Županijske skupštine.

 

Članak 7.

 

Radi unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka Županija surađuje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i po postupku propisanom zakonom. Županija  se  udružuje  u  nacionalnu  udrugu  županija,  a  može  se  udružiti  u  druge  saveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 8.

 

Županija  pod  uvjetima  propisanim  zakonom  može  surađivati  i  s  odgovarajućim  jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 9.

 

Županija ima službeno glasilo –«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije.

U  službenom  glasilu  objavljuju  se  odluke  i  drugi  opći  akti  iz  djelokruga  rada  Županijske skupštine i Župana.

U službenom glasilu objavljuju se opći akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije koje nemaju svoje službeno glasilo, a na temelju posebnog sporazuma.

II. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 10.

 

Građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma.

Referendum raspisuje Županijska skupština na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Referendum se raspisuje ukoliko to zatraži 1/3 vijećnika Županijske skupštine, Župan i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača županije.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Županije te o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine.

 

Članak 11.

 

Građani  imaju  pravo  Županijskoj  skupštini  predlagati  donošenje  određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije na način propisan Zakonom.

Građani mogu nadležnim tijelima Županije podnositi predstavke i pritužbe na njihov rad kao i na rad upravnih tijela Županije i njihovih zaposlenika.

U  službenim  prostorijama  Županije  osigurat  će  se  potrebna  tehnička  i  druga  sredstva  za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.

 

 

 

III. DJELOKRUG ŽUPANIJE

Članak 12.

 

Županija   u    svom    samoupravnom    djelokrugu    obavlja    poslove    od   područnog

(regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

- obrazovanje

- zdravstvo

- prostorno i urbanističko planiranje

- gospodarski razvoj

- promet i prometnu infrastrukturu

- održavanje javnih cesta

- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju  te provedbu   dokumenata  prostornog  uređenja  za   općine  i  gradove  na  svom  području  osim  za  područja velikih gradova  Županije (Vinkovci i Vukovar)

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima

 

Članak 13.

 

Pojedini   poslovi   iz   samoupravnog   djelokruga   Županije   mogu   se   odlukom   Županijske skupštine na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave sa područja Županije povjeriti  jedinici  te  lokalne  samouprave  pod  uvjetom  da  u  svom  proračunu  ima  osigurano dovoljno  sredstava  za  njihovo  obavljanje  i  da  dobije  suglasnost                                                                                tijela  državne  uprave nadležnog za  poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 14.

 

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Županiji određuju se Zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Županije podmiruju se

iz Državnog proračuna.

 

 

IV. TIJELA ŽUPANIJE

Članak 15.

 

Tijela Županije su:

- Županijska skupština i Župan

 

 

1. Županijska skupština

 

Članak 16.

 

Županijska   skupština   je   predstavničko   tijelo   građana   i   tijelo   područne   (regionalne) samouprave koje razmatra pitanja i donosi akte u okviru prava i dužnosti županije, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

a) Nadležnost Županijske skupštine

 

Članak 17. Županijska skupština:

 1. donosi      Statut Županije i Poslovnik Županijske skupštine
 2. donosi  odluke       i       druge       opće       akte       kojima  uređuje  pitanja  iz  samoupravnog  djelokruga

Županije

 1. donosi odluke o visini županijskih poreza i      drugih prihoda Županije u skladu sa Zakonom
 2. donosi      Proračun Županije, odnosno odluku o      privremenom financiranju i godišnji obračun      Proračuna
 3. nadzire      izvršenje proračuna, te      svrsishodnu uporabu sredstava
 4. odlučuje o      stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom      imovinom Županije u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00      kn, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te      raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu      sa zakonom
 5. donosi      Program javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima
 6. odlučuje o      višegodišnjem zaduživanju      Županije
 7. donosi      Prostorni plan Županije
 8. donosi      Odluku o javnim priznanjima Županije
 9. daje i razmatra inicijative za promjenu      područja Županije
 10. razmatra      izvješća o radu Župana
 11. raspravlja      o radu trgovačkih društava u kojima Županija ima vlasničke udjele
 12. donosi Plan      rada Skupštine
 13. bira i      razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine
 14. osniva      stalna ili povremena radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
 15. imenuje i razrješuje  osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
 16. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Županije
 17. odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne      (regionalne) samouprave  i       sklapanju       sporazuma  s  jedinicama       lokalne  i  regionalne       samouprave  drugih država
 18. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge županija i nacionalni      savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 19. osniva  javne       ustanove  i  druge       pravne  osobe  za       obavljanje       gospodarskih,  društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju
 20. raspisuje      referendum za područje Županije
 21. odlučuje o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave na Županiju
 22. obavlja      druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom

b) Sastav i izbor članova Skupštine

 

Članak 18.

 

Županijska skupština ima 41 (četrdeset i jednog) vijećnika  koji se biraju na način propisan zakonom.

Hrvatskim   državljanima   pripadnicima   srpske nacionalne   manjine   u   Skupštini   se   osigurava zastupljenost u postotku koji odgovara broju stanovnika, pripadnika te manjine, na području županije na način utvrđen zakonom.

Ako se na temelju općeg biračkog prava ne postigne odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalne manjine broj vijećnika povećat će se do broja koji je potreban da bi zastupljenost bila ostvarena na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

 

Članak 19.

 

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat vijećnicima počinje danom konstituiranja Županijske skupštine, a prestaje danom stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora.

Mandat vijećnika izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Županijske skupštine.

Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat vijećnika prestaje ili miruje na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

 

Članak 20.

 

Vijećnik  ima  pravo  predlagati  raspravu  o  pitanjima  iz  nadležnosti  Skupštine,  Skupštini predlagati akte i podnositi druge prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku Skupštine.

 

Članak 21.

 

Vijećnik ima pravo županu, pročelnicima Upravnih odjela te rukovoditeljima stručnih službi postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihova djelokruga a oni su dužni odgovarati na postavljena pitanja na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Skupštine.

Članak 22.

U  okviru  Skupštine  vijećnici  imaju  pravo  organizirati  svoje  klubove  sukladno  Poslovniku

Županijske skupštine.

 

Članak 23.

 

Rad Županijske skupštine, prava i dužnosti vijećnika pobliže će se regulirati Poslovnikom Županijske skupštine.

 

Članak 24.

 

Dužnost vijećnika je počasna i za to ne prima plaću.

Vijećnici  imaju  pravo  na  naknadu u  skladu  s  posebnom odlukom Županijske skupštine.

 

 

c) Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine i radna tijela

 

 

 

Članak 25.

 

Županijska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i predsjeda sjednicama Skupštine.

Potpredsjednici  pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti te obavljaju druge poslove koje im povjeri Skupština i predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednike bira Županijska skupština iz redova vijećnika većinom glasova svih vijećnika.

Potpredsjednici se u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog  za  izbor  predsjednika  i  potpredsjednika  može  dati     svaki  vijećnik,  ako  njegov prijedlog javnim izjašnjavanjem podrži najmanje 15 vijećnika.

 

Članak 26.

 

Predsjednik  Skupštine  saziva  sjednice  Skupštine  po  potrebi,  a  najmanje  jednom  u  tri mjeseca.

Predsjednik Skupštine  dužan je sazvati sjednicu Županijske skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko je ne sazove u  roku iz stavka  2. ovog članka, sjednicu će sazvati župan u daljnjem roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu može na obrazloženi zahtjev jedne trećine članova  predstavničkog  tijela  sazvati  čelnik  središnjeg  tijela  državne  uprave  nadležnog  za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana sukladno odredbama st. 2, 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Članak 27.

 

Županijska skupština osniva odbore i druga radna tijela za pripremu, proučavanje i predlaganje odluka  iz  svog  djelokruga,  odnosno  za  obavljanje  drugih  poslova  koji  im  se  povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u skladu s Poslovnikom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Županijska skupština osniva:

- Mandatno povjerenstvo

- Odbor za izbor i imenovanja

- Odbor za Statut i Poslovnik

- Odbor za financije i proračun

- Odbor za gospodarstvo

- Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

- Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

- Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

- Odbor za promet i veze

-Odbor za branitelje i braniteljske udruge

-Odbor za ravnopravnost spolova

-Odbor za prekograničnu suradnju i europske integracije

-Odbor za energetsku učinkovitost

-Odbor za međužupanijsku suradnju

-Odbor za pitanja i problematiku umirovljenika

-Odbor za predstavke i pritužbe

- druge odbore po potrebi

Predsjednika   i   članove   radnih   tijela   iz   stavka   2.   ovog   članka   bira   Skupština   javnim glasovanjem, vodeći računa o izbornim rezultatima.

 

Članak 28.

 

Na konstituirajućoj sjednici, pod prvom točkom dnevnog reda Županijska skupština imenuje

Mandatno povjerenstvo koje ima tri člana.

Mandatno povjerenstvo  bira se  na prijedlog predsjedatelja  ili najmanje pet vijećnika.

 

Članak 29.

 

Poslovnikom  Županijske  skupštine  detaljnije  će  se  urediti  pitanje  načina  rada  Županijske skupštine,  prava  i  dužnosti  predsjednika  i potpredsjednika Županijske skupštine, način  rada radnih tijela Županijske skupštine te druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

 

2. Župan

 

Članak 30.

 

Župan je izvršno tijelo Županije, a bira se neposrednim izborima, sukladno zakonu.

Župan predstavlja i zastupa Županiju te u okviru svog djelokruga:

-          priprema  i utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština

-          izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih akata Skupštine

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu županije u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Županijske skupštine

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Županije pojedinačne vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima

-          usmjerava djelovanje upravnih tijela i službi Županije u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te nadzire njihov rad

-          utvrđuje  prijedlog ustrojstva upravnih tijela i stručnih službi

-          donosi pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela i službi

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela i službi temeljem javnog natječaja

-          uz suglasnost nadležnog ministra daje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

-          imenuje povjerenstva, odbore i druga tijela u okviru svoje nadležnosti za izvršavanje zadataka utvrđenih zakonom i drugim propisima

-          osniva savjetodavna tijela odnosno imenuje savjetnike radi davanja stručnog mišljenja i predlaganje rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Županije te određuje naknadu  za njihov rad

-          obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Za poslove prenesene u djelokrug Županije župan je odgovoran središnjim tijelima državne uprave odnosno nadležnim ministarstvima.

Župan je dužan prisustvovati sjednicama Županijske skupštine kao i podnijeti dva puta godišnje polugodišnje izvješće o svom radu.

Članak 31.

 

Župan ima u pravilu 2 zamjenika koji se biraju na neposrednim izborima, sukladno posebnom zakonu.

Jedan od zamjenika župana, sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, mora biti pripadnik srpske nacionalne manjine.

 

Članak 32.

 

Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada koje im

on  povjeri,  zamjenjuju  ga  u  slučaju  njegove  odsutnosti  ili  spriječenosti  da  obavlja  svoju dužnost, te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Županije.

Župana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od zamjenika koga on odredi.

 

 

 

V. UPRAVNA TIJELA ŽUPANIJE

 

Članak 33.

 

Za  obavljanje  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Županije  kao  i  poslove  državne  uprave prenijetih na Županiju osnivaju se upravni odjeli i službe.

Ustrojstvo upravnih odjela i službi iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom koju na prijedlog Župana donosi Županijska skupština.

Za  obavljanje  određenih  poslova  upravna  tijela  Županije  mogu  se  osnovati  i  izvan  sjedišta

Županije, u pravilu u sjedištima gradova na njezinom području.

Odluku o sjedištu pojedinih upravnih tijela donosi Župan.

 

Članak 34.

 

Upravnim   odjelima i stručnim službama  koje   osniva Županijska   skupština   upravljaju   pročelnici.   Pročelnika upravnog odjela i stručne službe imenuje Župan temeljem javnog natječaja.

 

Pročelnici  upravnih  odjela i službi  koje  je  osnovala  Županijska  skupština  odgovorni  su  za  svoj  rad Županu.

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE

 

Članak 35.

 

Nekretnine i pokretnine u vlasništvu Županije te njena imovinska prava kao i prihodi i rashodi čine imovinu Županije.

Imovinom upravlja Župan po načelima dobrog gospodara a o stanju imovine izvješćuje Skupštinu najmanje jednom godišnje.

 

 

 

Članak 36.

 

Županija ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga raspolaže.

Prihodi  Županije  razmjerni  su  poslovima,  koje, u  skladu  sa  zakonom, obavljaju  županijska upravna tijela.

Prihodi Županije su osobito:

- prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari kojima gospodari

- prihodi  od  trgovačkih  društava  i  drugih  pravnih  osoba  u  njenom  vlasništvu  odnosno  u kojima ima udio, te prihodi od koncesija koje odobrava Županija

- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Županije

- darovi, nasljedstva i legati

-  županijski  porezi  i  dio  zajedničkih  poreza  sa Republikom Hrvatskom sukladno  Zakonu  o  financiranju  jedinica lokalne samouprave i uprave

- pristojbe i naknade čije stope u skladu sa zakonom, utvrđuje Županija samostalno

- novčane kazne, te oduzeta imovinska korist za prekršaje koje joj sukladno propisima pripadaju

- pomoć i dotacije Republike predviđene  državnim Proračunom

- drugi prihodi utvrđeni zakonom

 

Članak 37.

 

Svi prihodi i rashodi Županije utvrđuju se u Proračunu.

Skupština  donosi  Proračun  za  narednu proračunsku  godinu  na  prijedlog  Župana prije početka godine za koju se Proračun donosi.

Ukoliko  se  Proračun  za  narednu  godinu  ne  može  donijeti  prije  početka  godine  za  koju  se donosi Županijska skupština donosi odluku o privremenom financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 38.

 

Skupština  donosi  Odluku  o  izvršenju proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja   prihodima   i   rashodima   Županije   na   prijedlog   Župana   uz   Godišnji proračun.

 

Članak 39.

 

Za  izvršenje  Proračuna  Županije  Župan je  odgovoran  Skupštini  kojoj nakon isteka godine podnosi izvješće o izvršenju proračuna.

Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je Župan.

 

VII. AKTI ŽUPANIJE

 

Članak 40.

 

Županijska skupština u svom samoupravnom djelokrugu donosi:

- odluke

- zaključke

- rješenja

- poslovnike

- programe

- pravilnike

- i druge akte.

Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku Županije.

Opći  akti  stupaju  na  snagu  osmi  dan  od  dana  objave  odnosno  iznimno  danom  objave  u

«Službenom vjesniku» Županije.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 41.

 

Župan   u   svom   samoupravnom   djelokrugu   donosi   odluke,  zaključke, poslovnike, rješenja, pravilnike i druge akte.

Akti Župana kojima se odlučuje o pitanjima od značenja za pravne i fizičke osobe objavljuju se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

 

Članak 42.

 

Župan osigurava izvršenje općih akata Županijske skupštine davanjem neposrednih naloga i uputa  upravnim  tijelima  županije,  upoznavanjem  svih  zainteresiranih  sa  sadržajem  općih akata te davanjem preporuke za njihovu provedbu.

Župan  ima  pravo  i  dužnost od pročelnika upravnih tijela i službi te čelnika ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija, zatražiti  pisano  izvješće  o  izvršavanju  općih  akata  Županijske skupštine.

 

Članak 43.

 

Upravna  tijela  u  izvršavanju  općih  akata  Županijske  skupštine  donose  pojedinačne  akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačne akte mogu donositi i pravne osobe kojima su odlukom Županijske skupštine, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 44.

 

Opći akti Županijske skupštine podliježu nadzoru zakonitosti, u skladu sa zakonom.

 

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Članak 45.

 

Rad Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela i službi Županije je javan.

Javnost rada Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata u «Službenom vjesniku» i na web stranicama Županije.

 

Članak 46.

 

Županijska skupština svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Skupštine, Župana i upravnih tijela ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

 

 

IX. DONOŠENJE STATUTA ŽUPANIJE

 

 

Članak 47.

 

Postupak  za  promjenu  Statuta  Županije  Vukovarsko-srijemske  pokreće  se  prijedlogom  za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Župan, radno tijelo, predsjednik Skupštine i 1/3 vijećnika Skupštine.

Članak 48.

 

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut i Poslovnik, koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Županijskoj skupštini na raspravu.

O prijedlogu za promjeni Statuta, Skupština odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Postupak pripreme prijedloga i donošenja Statuta podrobnije se uređuje Poslovnik Županijske skupštine.

 

Članak 49.

 

Županijska  skupština  može  odlučiti  da  se  o  prijedlogu  za  promjenu  Statuta  prije  konačnog prijedloga provede javna rasprava.

 

Članak 50.

 

Odbor  za  Statut  i  Poslovnik  može  predložiti  promjene  Statuta  radi  usklađivanja  Statuta  sa zakonom bez prethodne rasprave.

 

Članak 51.

 

Statut Županije, Poslovnik Županijske skupštine, Proračun, Godišnji obračun proračuna i Odluka o raspisivanju referenduma donose se većinom glasova ukupnog broja vijećnika Skupštine.

 

X. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

 

Članak 52.

 

          Županija na svom području osigurava, podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na izražavanje svoje kulture i uporabu svoga jezika  i pisma, odgoj i obrazovanje i ostvarivanje drugih prava zajamčenih  Ustavom i  Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

          U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka u Županiji se biraju vijeća nacionalnih manjina  te predstavnici nacionalnih manjina, sukladno članku 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s kojima županijska tijela surađuju sukladno odredbama zakona.

 

Članak 53.

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava nacionalnih manjina utvrđenih Zakonom kao i sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  utvrdit će se posebnom odlukom, sukladno Zakonu i Pravilniku o naknadi troškova i nagradi članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

 

Članak 54.

 

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike  Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuća znamenja i simbole nacionalnih manjina. Kada se ističe zastava i simbol nacionalne manjine obavezno se ističe uz zastavu i grb Republike Hrvatske.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 55.

 

Donošenje odluka odnosno usklađivanje postojećih odluka s odredbama ovog Statuta izvršit

će se u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 56.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko- srijemske županije.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 19/10).

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

  Antun Žagar, ing. graf. 

Priloženi dokumenti

  STATUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 22. travnja 2013. 147,89 KB