Izbornik
heeader image

Služba za poslove unutarnje revizije

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27 / III kat (sobe 54. i 55.)

Telefon: 032/344-084

 Telefax: 032/344-060

Pročelnik Službe : Igor Banovac, dipl.ing.el.

e-mail: igor.banovac@vusz.hr


Viši unutarnji revizor: Franjo Bilić, dipl.iur.

e.mail: franjo.bilic@vusz.hr

Telefon: 032/344-092

Opis poslova i aktivnosti:

Služba za poslove unutarnje revizije u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojena je kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih tijela, izravno i isključivo odgovorna čelniku proračuna.

Unutarnja revizija je neovisna i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja, odnosno savjetodavna aktivnost koja se provodi u svrhu utvrđivanja poštuju li se procedure i ispunjavaju zakonski zahtjevi i uspostavljeni standardi, koriste li se resursi učinkovito i ekonomično, ostvaruju li se planirane misije na djelotvoran način odnosno ispunjavaju li se ciljevi korisnika proračuna.

 

U skladu sa sustavom unutarnje revizije u Službi za poslove unutarnje revizije obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola koji obuhvaćaju:

 

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva
  • provedbu unutarnje revizije kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Županija te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama na zahtjev nadležnog Ministarstva
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća
  • izradu mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • praćenje provedbe danih preporuka
  • suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju
  • poslovi uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete, a koji su potpuno neovisni od poslova unutarnje revizije
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana.
 

Priloženi dokumenti

  Godišnji plan Zajedničke Službe unutarnje revizije u području zdravstva VSŽ 2019. 05. veljače 2019. 2,03 MB
  Strateški plan Zajedničke Službe unutarnje revizije u području zdravstva VSŽ 2019.-2021. 05. veljače 2019. 2,17 MB
  Godišnji plan VSŽ za 2019. godinu.pdf 31. siječnja 2019. 1,65 MB
  Strateški plan VSŽ za 2019. godinu.pdf 31. siječnja 2019. 4,3 MB
  Pravilnik o untarnjoj reviziji u korisnicima proračuna iz nadležnosti Vukovarsko – srijemske županije u sustavu zdravstva 27. rujna 2018. 1,93 MB
  Strateški plan Službe za poslove untarnje revizije 2018. - 2020. 31. siječnja 2018. 1,07 MB
  Godišnji plan Službe za poslove unutarnje revizije za 2018. godinu 31. siječnja 2018. 573,41 KB
  Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu 14. veljače 2017. 1,69 MB
  Strateški plan untarnje revizije 2017 - 2019 14. veljače 2017. 3,02 MB
  Strateški plan untarnje revizije 2016 - 2018 29. prosinca 2015. 1,49 MB
  Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu 29. prosinca 2015. 1,64 MB
  Sporazum o mentorstvu s gradom Vukovarom 16. ožujka 2015. 1,44 MB
  Godišnji plan unutarnje revizije za 2015. godinu 29. siječnja 2015. 556,26 KB
  Strateški plan untarnje revizije 2015 - 2017 14. siječnja 2015. 753,06 KB
  Sporazum o provođenju mentorstva u okviru praktične izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru 14. siječnja 2015. 154,34 KB
  Povelja o unutarnjoj reviziji 03. prosinca 2014. 515,73 KB
Vrh