Izbornik
heeader image

Odluka o proglašenju stanja neposredne prijetnje za područja Gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas

 • 13. lipnja 2013.
 • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: 810-01/13-01/06 URBROJ: 2196/1-01-13-1 U Vukovaru, 13.lipnja 2013.godine   Na temelju Rješenja o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplave na zaštićenim vodnim građevinama na branjenom području 34 međudržavne rijeke Drave i Dunava, na području malog sliva Vuke, na dionici B.34.5. d.o.  r. Dunava, rkm 1347+000 – 1395+510 (granica OBŽ i VSŽ – granica sa R. Srbijom kod Iloka), te na branjenom području 15 malog sliva rijeke Vuke na dionici B.15.1 I.o i d.o. r. Vuke, km 0+000 – 36+900 (ušće...

Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na poplavom ugroženom području

 • 12. lipnja 2013.
 • Ostalo, Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

                                                                                                                   REPUBLIKA HRVATSKA  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   Ž  U  P   A  N KLASA: 810-01/13-01/05 URBROJ: 2196/1-01-13-1 U Vukovaru,   12. 06. 2013.     u   11.00  sati     Na temelju odredbi članka XXV Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, siječanj 2013.), a vezano na nagli porast i očekivanu...

Rezultati izbora za zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 • 20. svibnja 2013.
 • Ostalo

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE     KLASA:: 013-06/13-01-85 URBROJ: 2196-01Vukovar,   Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. u svezi članka 116. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Županijsko izborno povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije utvrdilo je i objavljuje   REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE         ŽUPANIJE IZ REDA...

Izbor župana Vukovarsko-srijemske županije

 • 20. svibnja 2013.
 • Ostalo

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE     KLASA: 013-06/13-01-83 URBROJ: 2196-01Vukovar,   Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Županijsko izborno povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije utvrdilo je i objavljuje   IZBOR ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I. Od ukupno 160.307 birača upisanih u popis birača, glasovalo...

Rezultati izbora za članice/članove županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

 • 20. svibnja 2013.
 • Ostalo

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE     KLASA: 013-06/13-01-84 URBROJ: 2196-01Vukovar,   Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Županijsko izborno povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije utvrdilo je i objavljuje   REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE   I. Od ukupno 160.307 birača...

OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU u provođenju postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

 • 26. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-8 Vukovar, 26. travanj 2013. god.     Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) daje   OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU u provođenju postupka...

Informacija o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš "Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara" upućuje na javnu raspravu

 • 28. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/12-01/01 URBROJ: 2196/1-14-01-13-23 Vukovar, 28. ožujak 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. ožujka 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

  Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 90/11), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje     PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije     Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.   1. Javni uvid...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 26. ožujka 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2012./2013.,  obavještavamo da je dana 26. ožujka 2013. godine isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2012. te siječanj i veljača 2013. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 22. ožujka 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 22. ožujka 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec veljaču. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Vrh