Izbornik
heeader image

Antikorupcijsko povjerenstvo VSŽ

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Stoga borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Republika Hrvatska ima uspostavljen zakonodavni okvir kao preduvjet efikasnom suzbijanju korupcije gdje postoji prostor za daljnja unaprjeđenja na područjima sistematizacije, nadzora i osiguravanja njegove provedbe te je stoga donesena Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ 26/15).

Prethodna Strategija suzbijanja korupcije („Narodne novine“ broj 75/08) bila je usmjerena na izgradnju institucionalnog i zakonskog okvira, uspostavu koordiniranih međuresornih radnih procesa te na suzbijanje i procesuiranje korupcije. Kao svoja temeljna načela navodi načelo sprječavanja (obvezuje sva nadležna tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj, kao i jedinice lokalne i područne samouprave da donesu i provedu mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije) i načelo suradnje (obvezuje sva tijela zadužena za provođenje Strategije i Akcijskog plana na suradnju u provođenju mjera, sukladno pozitivnim propisima).

Nova Strategija je fokusirana na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka. Strategija promovira integritet i transparentnost u radu državnih tijela i institucija, stavljajući naglasak na odgovornost osoba na javnim funkcijama. Strategija odražava bezuvjetnu političku opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranje sustavnih rješenja za učinkovito suzbijanje korupcije na svim razinama.

Na preporuku Ministarstva pravosuđa i na temelju Strategije borbe protiv korupcije Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 19/14) kao savjetodavnog tijela koje će se na lokalnoj i regionalnoj razini baviti problematikom suzbijanja korupcije i edukacijom o njezinim štetnim posljedicama.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje imenuje Županijska skupština iz redova vijećnika i uglednih javnih djelatnika.

Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 1/16).

U okviru svog djelokruga Antikorupcijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine obavlja poslove praćenja i suzbijanja korupcije na području Vukovarsko-srijemske županije

- poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije

- poslove praćenja provedbe nacionalnih dokumenata koji se odnose na suzbijanje korupcije, kao i bavljenje problematikom suzbijanja korupcije i edukacijom o njenim štetnim posljedicama na području Vukovarsko-srijemske županije

- rad Povjerenstva je javan i odvija se na javnim sjednicama, a o svom radu može i na druge načine informirati javnost (sazivanje tiskovnih konferencija)

Prva sjednica Antikorupcijskog povjerenstva održana je 11. travnja 2016. godine na kojoj su usvojeni Etički kodeks i Plan rada Antikorupcijskog povjerenstva u kojemu se glavnina aktivnosti odnosi na edukaciju zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, otvaranje prema građanima i transparentnost rada jedinica lokalne samouprave.

Priloženi dokumenti

  Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020 22. travnja 2016. 580,2 KB
  Etički kodeks AKP VSŽ 22. travnja 2016. 67,96 KB
  Antikorupcijsko povjerenstvo-rješenje 22. travnja 2016. 75,28 KB
  Antikorupcijsko povjerenstvo-odluka 22. travnja 2016. 75,22 KB